• Сформиран екип и създадена система за управление на проекта;
 • Информиране и публичност на проекта;
 • Осигурени материали и консумативи за нуждите на проекта;
 • Подбор на лицата от целевата група;
 • Наети на работа безработни и неактивни участници – 4 лица;
 • Закупено на оборудване, свързано със създаването на 4-те нови работни места;
 • Проведен входящ тест по КК2 - Английски език;
 • Проведено и успешно приключило обучение по КК2 - курс 2 „Английски език-нива А1,А2,В1” за 4-те лица;
 • 4 наети лица, обучени по КК2;
 • Проведено и успешно приключило професионално обучение по част от професия по 3 СПК - курс 1 „Създаване на интерактивно и мултимедийно съдържание” за 4-те лица;
 • 4 наети лица, получили професионална квалификация;
 • 4 лица успешно приключили дейностите си по проекта.