Главни цели:
- Предоставяне на подходящо обучение, включително на работното място за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности на безработни и неактивни лица.
- Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица;