1. Целевата група са безработни и неактивни лица.

2. Конкретната целева група, към която е насочено проектното предложение са: безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” и неактивни лица, които не са нито заети, нито безработни към момента на влизане в операциите по проекта.

3. Основни характеристики на представителите от целевата група за включване в проекта са:
- 4 лица, като минимум 2 лица ще бъдат от специфичната категория - Безработни младежи до 29 год. вкл.;
- с минимално входящо ниво за професионалното обучение – навършени 16 год. и завършено средно образование;
- в някой от предходните 12 мес. да не са наемани на работа в ГелеСофт ЕООД.