Възложител:  МТСП

Изпълнител:  ГелеСофт ЕООД

Процедура:     BG05M9OP001-1.003 - „Ново работно място 2015“

Проект:   BG05M9OP001-1.003-0011 -
               „Обучения и създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица”

Главни цели:

  • Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица; 
  • Предоставяне на подходящо обучение, включително на работното място за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности на безработни и неактивни лица.

 Място на изпълнение:  Община Горна Оряховица

 Обща стойност на проекта:  69 830,20 лв., от които

  59 355,67 лв. европейско и 10 474,53 лв. национално съфинансиране

Начало: 01.07.2016                 Край: 30.09.2017